Adatkezelés – általános tudnivalók
Brugoviczy Enikő egyéni vállalkozó, mint Adatkezelő az általa kezelt  www.mindstep.hu weboldal (továbbiakban: Honlap) a Honlap által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek által önkéntesen megadott személyes adatok, valamint a rendszer alapvető működéséből kifolyólag tudomására jutott adatok adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) alapján jár el.

1.1. A Tájékoztató célja és hatálya 
A tájékoztató a fent említett személyes adatok kezelésének szabályait és irányelveit tartalmazza. Meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, biztosítja az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, tájékoztat az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezeli, gondoskodik azok biztonságáról.A honlap tulajdonosa fenntartja magának azt a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa. A módosítások a honlapon történő közzététellel válnak hatályossá.
(Utolsó módosítás: 2019.05.03.)

1.2. Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége
A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tekintetében az Adatkezelő: Brugoviczky Enikő egyéni vállalkozó,
Név: Brugoviczky Enikő (továbbiakban adatkezelő) 
Székhely: 1112 Budapest Facsemete utca 16.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti e-mail címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

1.3.    Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség érdekében  kezel. A célokat a Tájékoztató 4. fejezete részletezi. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.

2.Jogszabályi háttérJelen Tájékoztató összhangban áll az alábbiakkal :

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban: GDPR,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.)
  • A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel.

3. Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő az Ön adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli:

 • az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelési műveletek esetén az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontjával összhangban, illetve
 • Számlázás esetén az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján az adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott ideig kezeli.

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja minden esetben az Ön hozzájárulása. Ön kifejezett, előzetes, önkéntes és tájékozott hozzájárulását adja az oldal használata során az Ön által közölt személyes adatok kezeléséhez.  Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatok valóságtartalmáért  az adatot megadó személy felel.

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja
A honlap megtekintése során, amennyiben a honlapon nem indítja el valamelyik kapcsolat felvételi folyamatot, úgy nem kerül rögzítésre semmilyen személyes adat.
4.1. Személyes adatok
Név: A kapcsolattartást és számlakibocsátást szolgálja
Email cím: A kapcsolattartást szolgálja
Telefonszám: A kapcsolattartást szolgálja
Lakcím: A számlakibocsátást szolgálja
Születési hely és idő: A szolgáltatás teljesítését szolgálja

5. Az adatkezelés időtartama:
Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.Az Adatkezelő a megadott adatokat törli, ha:
azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
Ön azt kéri, hozzájárulását visszavonja

 • az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
 • az adatkezelés célja megszűnt; az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt hatóság vagy bíróság elrendeli.
 • A számlázással kapcsolatosan az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont alapján az adatkezelésünk jogalapja a jogi kötelezettség, adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében nyolc évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.
 • A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő  adatok a  rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.

6. Adatbiztonság, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, azokat megfelelő gondossággal, biztonságosan tárolja és megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek.Az Adatkezelő az Ön személyes adatait bármely, a Tájékoztató 4. fejezetében meghatározottól eltérő célból csak az adatkezelési cél előzetes meghatározásával és az Ön hozzájárulásával kezelheti. Ezek az adatok a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.Az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe a személyes adatok tárolására és a honlap biztonságos üzemeltetésére.

7. A személyes adatkezelésével kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
7.1. A személyes adatkezelésével kapcsolatos jogai

 • Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. (Hozzáféréshez való jog – GDPR 15.cikke)  Az Ön kérésére  az Adatkezelő írásbeli tájékoztatást ad Önnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
 • Ön kérelmezheti az Adatkezelőnél  pontatlannak ítélt  adatai helyesbítését, kiegészítését,
 • Indokolás nélkül kérheti adatai törlését ( Felfelejtéshez való jog – GDPR 17.cikk). Önnek joga van arra, hogy az adatkezelővel töröltesse az Önre vonatkozó személyes adatokat– a kötelező adatkezelés kivételével, ha arra már nincs szükség az adott célból, ha hozzájárulását visszavonta és nincs más jogalap adatai kezelésére, ha jogtalanul kezeltük adatait, vagy tiltakozik a jogos érdek jogalapú adatkezelés ellen
 • Kérheti adatai kezelésének korlátozását, ha úgy gondolja, hogy nem kezeljük pontosan vagy jogszerűen személyes adatait, és a tisztázás ideje alatt korlátozást kér, vagy jogai érvényesítése miatt törlés helyett kéri a korlátozást,
 • Joga van az adat hordozhatóságra. Hozzájárulásos jogalapuló vagy szerződéses jogalapú adatkezelésnél ha az adatkezelés automatizált,  joga van ahhoz, hogy digitális formában, géppel olvashatóan  megkapja az adatkezelőnek átadott személyes adatait és szükség esetén továbbíthatja ezeket az adatokat.
 • (További információt a GDPR 13-19. cikkelyeiben talál.)

A fentiek szerinti személyes adatai kezelésével kapcsolatos kéréseit Ön az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelőnek e-mailben kérheti, amennyiben Ön egyértelműen beazonosítható, illetve az e-mailben küldött tájékoztatáskérést Ön az Adatkezelőnél regisztrált e-mail címéről küldi, vagy posta úton. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

7.2. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei
A 2011. évi CXII Infotv  alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

 • Ha úgy érzi, hogy személyes adatait szabálytalanul kezeljük, megköszönöm, ha kérésével, panaszával a fentiek szerint elsőként közvetlenül az Adatkezelőhöz fordul, aki a panaszt 15 napon belül kivizsgálja és írásban tájékoztatja.
 • Jogait bírósági úton is érvényesítheti, keresetet benyújtva a lakóhelye szerinti törvényszékhez, vagy
 • fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu